Google Dance

Google Dance: Dance là nhảy. Google Dance là hiện tượng kết quả trên Google của bạn nhảy loạn lên, lúc trang 1, lúc trang 3,4, lúc lại bay khỏi top 100. Định nghĩa Google Dance Như phần trên, Google Dance…

Xem thêm