cách đặt link

Dấu hiệu links trong phân tích Website

Đối với các bộ máy tìm kiếm thu thập dữ liệu trên web, liên kết là con đường kết nối giữa các website. Sử dụng công cụ  phân tích các liên kết, bộ máy tìm kiếm có thể tìm hiểu…

Xem thêm