Webmasters Tools

Lưu ý khi sử dụng Google Webmasters Tools

Cài đặt Mục tiêu về địa lý – Nếu một trang web xác định mục tiêu người dùng ở một vị trí cụ thể, người quản trị web có thể cung cấp cho các thông tin Google giúp xác định…

Xem thêm